ÁSZF

  Nyilatkozat a Felhasználási Feltételekről
/Általános Szerződési Feltételek/

Ahhoz, hogy igénybe vehessem a Rage Room Szeged által biztosított szolgáltatásokat, felszerelést, és létesítményt, ezen szerződésben tudomásul veszem és elfogadom az alábbi feltételeket:

KOCKÁZATVÁLLALÁS
Tisztában vagyok vele és tudomásul veszem, hogy a Rage Room használata, illetve a Rage Roommal kapcsolatos tevékenység végzése, valamint a felszerelések és szolgáltatások igénybevétele veszélyekkel és kockázatokkal jár.

  1. életévét be nem töltött személy a Rage Room szolgáltatásait nem veheti igénybe!

 

Várandós, vagy esetlegesen várandós nőknek, illetve alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt lévő személyeknek tilos a Rage Room használata!

A Rage Room -ban való részvétel, és az ehhez kapcsolódó tevékenység terhelheti a szervezetet, ezért nem ajánlott szívelégtelenséggel, légzési rendellenességgel, magas vérnyomással, asztmával, epilepsziával,  csontokat, porcokat, szalagokat érintő problémával küzdő, vagy instabil mentális állapotban lévő személyeknek.

Teljeskörű tájékoztatást kaptam a Rage Room szolgáltatásairól, felszerelésről, és a Rage Room által működtetett létesítményről, és alkalmam volt a fentiekkel kapcsolatos kérdéseimet feltenni, amennyiben felmerült ilyen.

Amennyiben a vendég az ajándékutalvány lejárati idején túl szeretné érvényesíteni az utalványát, 5000 Ft plusz költség fizetése mellett teheti meg.

Ha a vendég a leegyeztetett időpontban nem jelenik meg és ezt az időpont előtt 48 órával nem jelzi felénk, az általa lefoglalt szobának a 15%-át kell ráfizetnie, egy újabb időpont lefoglalásához.

 

Teljes tudatában vagyok a Rage Room szolgáltatásainak, eszközeinek, és létesítményeinek igénybevételéből adódóan mindenfajta velejáró kockázatnak, amik a következők lehetnek:

  1. Bármilyen sérülés, beleértve a könnyű és súlyos sérüléseket, és halált, ami a Rage Room által biztosított szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények igénybevétele során előfordulhat, pl:

– védőfelszerelés helytelen viselése, vagy viselésének elmulasztása

  • szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények igénybevétele során felmerülő sérülés
  • törmelékben való megbotlás, vagy elcsúszás következtében történő esés
  • állandóan vagy ideiglenes jelleggel odahelyezett felszerelésre , vagy egyéb tárgyakban történő megbotlás és esés
  • repülő törmelék által okozott sérülés

 

  1. Törmelék, törött tárgyak, vagy bármi más felület, személy vagy felszerelés által ejtett, ütés, vágás, horzsolás

 

  1.  Bármely védőfelszerelés vagy egyéb eszköz helytelen használata, használatának elmulasztása

 

  1. Mások tevékenységére vagy mulasztására visszavezethető sérülés, ide értendő: mások csúszása, botlása, esése, illetőleg repülő törmelék által okozott sérülés

 

5. A Rage Room dolgozói által nyújtott instrukciók be nem tartása, vagy az ezekre vonatkozó bármiféle felmerülő kérdés, segítségkérés elmulasztása Sokk, stressz, vagy bármi más egészségügyi tényező által keletkezett sérülés

 

6. Bármiféle már meglévő betegség, sérülés, vagy egyéb egészségügyi állapot súlyosbodása

7. Bármilyen sérülés, ami a helyiségekben bármi okból kifolyó tartózkodás során keletkezhet, ide értve, de nem lekorlátozva a következőkre: csúszás, botlás, esés, és minden egyéb a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használatával vagy a Rage Room által szervezett tevékenységekkel járó kockázatból eredő sérülés

 

Tudomásul veszem, hogy a fent említett eshetőségek nem foglalják magukban az összes lehetséges kockázatot. Elismerem, hogy a fel nem sorolt kockázatok semmilyen formában nem befolyásolják ezen KOCKÁZATI, FELMENTÉSI, és KÁRPÓTLÁS mértékét.

 

 

————————————————————–

 

FELMENTÉS
Ami a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használatát, vagy a Rage Roomban történt tevékenységben való részvételemet illeti; mentesítem a Rage Roomot, illetve minden tagját bárminemű olyan felelősség, per, követelés, igény, és kártérítés veszteség és kiadások alól, amik részemről, akár a használatból, ott tartózkodásból, vagy bármi egyéb okból felmerülnének; legyen szó felügyelt vagy felügyelet nélküli eseményről, ide értve, de nem kizárólagosan azon követeléseket, melyek a tulajdont ért károkat, személyt ért sérüléseket érintik.

KÁRTALANÍTÁS
Kijelentem, hogy felmentem a Rage Roomot, illetve minden tagját, bárminemű olyan felelősség, per, követelés, igény, felmerülő kár, veszteség és kiadások alól, amik részemről, akár a használatból, ott tartózkodásból, vagy bármi egyéb okból felmerülnének a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használatából kifolyólag.

Megértem és egyet értek azzal, hogy a Rage Room és annak személyzete fenntartja a jogot, hogy megtagadja a létesítményeihez való hozzáférést bárkitől, akár végleges, akár ideiglenes hatállyal, amennyiben a Rage Room irányelveinek, szabályainak megszegése, bármilyen veszélyesnek vagy helytelennek ítélt magatartás tanúsítása fennáll, illetve bármi egyéb okból, melyből kifolyólag ennek szükségét látják.
A Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használata alatt beleegyezem, hogy a Rage Room bármilyen formátumú felvételt készítsen rólam, és beleegyezem, hogy ezek a felvételek bármilyen célra felhasználhatók legyenek, amit a Rage Room a legjobb belátása szerint helyénvalónak ítél.

Ez a megállapodás kötelező érvényű az örököseimre, legközelebbi hozzátartozóimra, végrehajtóimra, ügyintézőimre vagy jogutódaimra, elhalálozásom vagy cselekvőképtelenné válásom esetén.

Aláírásommal lemondok azon jogomról, hogy bírósági intézkedésekhez folyamodjak bármilyen a Rage Room által működtetett területen való tartózkodás, illetve a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használata során felmerülő károm megtérítése, vagy személyi sérülés, esetleges elhalálozás, illetve tulajdoni kár keletkezése okán felmerülő jogorvoslat megszerzése céljából.

Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem, és jogilag alkalmas vagyok ezen szerződés aláírására.

A Kockázatvállalási, Felmentési és Kártalanítási nyilatkozat kötelező érvényű jogutódaimra, örököseimre, képviselőimre, végrehajtóimra és ügyintézőimre.

A tevékenységben való részvételem önkéntes, és döntésem változatlan az itt felsorolt kockázatok ellenére is. Tanúsítom, hogy nincsen, d legalábbis nem tudok olyan egészségi vagy fizikai állapotomról, ami befolyásolná a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények biztonságos használatát. Amennyiben mégis felmerül bármi ilyenfajta állapot, készséggel vállalok és viselek minden ez által közvetve vagy közvetlenül előforduló kockázati lehetőséget.
Beleegyezek, hogy amennyiben ezen megállapodás bármely része hiányosnak vagy végrehajthatatlannak minősül, a szerződés többi része ezzel sem érvényét, sem hatályát nem veszti.
Ezen dokumentum elolvasására megvolt minden lehetőségem, ahogy arra is, hogy bármilyen kapcsolódó kérdést feltehessek.

 

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

Tudomásul veszem, hogy a Rage Room Szeged nem köteles elfogadni az ajándékutalványt a rajta szereplő dátumon túl. Amennyiben nem szerepel rajta dátum, az az adott év (vásárlás éve) legutolsó napjáig használható fel. 

 Az ajándékutalványokat, a kiállítás dátumától, maximum 3 hónapig lehet igénybe venni, aminek lejárta után már érvénytelennek számít.

Beleegyezek, hogy amennyiben ezen megállapodás bármely része hiányosnak vagy végrehajthatatlannak minősül, a szerződés többi része ezzel sem érvényét, sem hatályát nem veszti.

A vendég az összeg elutalásávál, az ÁSZF-et tudomásul veszi és elfogadja.